Wang, Changsong, Xiamen University Malaysia, Malaysia